Phước Đăng

CÔNG TY TNHH PHƯỚC ĐĂNG
0908 676 844 - 0903 676 844

Chi tiết sản phẩm

MÁY VÔ TUYP VIÊN SỦI

Mã sp:
Giá: Liên hệ
 • Cấu tạo máy
 • Đặc điểm
 • Thông số kỹ thuật
 • Bình luận

 

 

 • Toác ñoä maùy                                              : 4-6 nhòp/phuùt (10 tuyùp/nhòp)
 • Motor giaûm toác chuyeàn ñoäng                           : ½ Hp, 3P, 220V
 • Thieát bò khí neùn cuûa Mac van vaø Air Tact.
 • Heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng cuûa LG – Haøn Quoác, Weinwiew - Taiwan.
 • Ñieän naêng tieâu thuï : 1500 VA
 • Ñieàu kieän laøm vieäc :
 • Nguoàn ñieän laøm vieäc : 1 pha, 220V, 10A.
 • Khí neùn nguoàn : 3 bar – 150 lít/phuùt.

Sản phẩm khác

Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng